Predstavenstvo

Mgr. Eduard TATAY - predseda OPK Prievidza / vedúci kancelárie OPK Prievidza

Ing. Martin PŐS - podpredseda OPK Prievidza / predseda komisie pre osvetu

Ing. Marcel TRGIŇA - predseda poľovníckej komisie

Jozef POVAŽAN - predseda ekonomickej komisie

Jaroslav MAZÁN - predseda komisie pre životné prostredie / predseda kynologickej komisie

Ing. Oto PROSTINÁK - predseda streleckej komisie

 
 
Predstavenstvo je výkonným orgánom OPK, ktoré medzi konferenciami:
 
 • rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplívajúcich z uznesení konferencie a uznesení orgánov SPK
 • určuje, ktorá organizačná zložka plní úlohy vyplívajúce z § 42 ods. 1 zákona okrem písm. f) v podmienkach OPK
 • predkladá návrh rozpočtu OPK, sleduje a vyhodnocuje jeho plnenie, zabezpečuje hospodárenie a vedenie hospodárskej evidencie a nakladanie s majetkom OPK
 • rozhoduje o odvolaní v prípade neprijatia člena predsedom
 • organizuje teoretickú a praktickú prípravu pre skúška z poľovníctva, zostavuje skúšobné komisie pre skúšky z poľovníctva a zabezpečuje vykonanie skúšok z poľovníctva
 • vymenúva a odvoláva členov hodnotiteľskej komisie pre chovateľské prehliadky
 • navrhuje zástupcu OPK v poradných zboroch a navrhuje zástupcov OPK v chovateľských radách
 • zriaďuje pre svoju činnosť kanceláriu OPK ako odborný, administratívny a výkonný útvar, riadi a kontroluje jej činnosť, rozhoduje o uzatváraní a rozväzovaní pracovného pomeru so zamestnancami kancelárie
 • zriaďuje pre svoju činnosť stále alebo dočasné komisie, určuje ich obsahovú náplň, vymenúva a odvoláva ich členov
 • zvoláva zasadnutie konferencie, pripravuje podkladové materiály a organizačne ju zabezpečuje
 • predkladá správu o činnosti od poslednej konferencie
 • rozhoduje o ďalších záležitostiach OPK, ktoré si vyhradí