Dozorná rada

Ing. Ján GATIAL - predseda

Peter BELÁK - člen

Ján BOŠIAK - člen

Augustín PAŽITNÝ - náhradník

 
Dozorná rada vo svojej činnosti:
  • dozerá na dodržiavanie všeobecne záväzných a vnútorných predpisov SPK
  • kontroluje plnenie uznesení orgánmi a komisiami OPK
  • orgánom, komisiám a členom OPK poskytuje odbornú a metodickú pomoc
  • kontroluje finančné hospodárenie OPK a nakladanie s finančnými prostriedkami a iným majetkom podľa schváleného rozpočtu a na tento účel vykonáva revíziu hospodárenia
  • vo svojej činnosti sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi SPK a pri výkone funkcie je nezávislá od predstavenstva. Za svoju činnosť zodpovedá konferencii, ktorej predkladá správu o výsledkoch kontroly činnosti spolu s návrhom opatrení.