Poľovné lístky

Skúšobní komisári a lektori pre skúšky z poľovníctva:

Mgr. Eduard TATAY - vedúci kurzov poľovníctva pri OPK Prievidza

Ing. Marcel TRGIŇA

Ing. Oto PROSTINÁK

Ing. Ján KRPALA

Jozef POVAŽAN

Ing. Martin PŐS

 
 
V zmysle zákona 274/2009 Z. z. o poľovníctve, vydáva OPK Prievidza nasledovné druhy poľovných lístkov:
- poľovný lístok pre občanov Slovenskej republiky,
- poľovný lístok pre cudzincov.
 

Poľovné lístky sa vydávajú na týždeň, mesiac, jeden, päť alebo desať rokov pre občana Slovenskej republiky a cudzinca; osobám nad 62 rokov na dobu neurčitú alebo na obdobie riadneho štúdia pre poslucháča strednej odbornej školy alebo vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom; platnosť takého poľovného lístka je do konca kalendárneho roka, v ktorom poslucháč štúdium ukončí.

 

Žiadosť o vydanie alebo predĺženie platnosti poľovného lístka podáva žiadateľ na predpísanom tlačive. Žiadosť o predĺženie platnosti poľovného lístka doloženú predpísanými náležitosťami podáva žiadateľ najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti, t. j. do 1.12. roku, v ktorom končí platnosť poľovného lístka.

Žiadosti o predĺženie platnosti poľovného lístka podané po tomto dátume, budú považované za žiadosti o vydanie poľovného lístka!

 

K žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti PL je potrebné doložiť:

- 2x fotografia 3 x 3,5 cm

- súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

- potvrdenie o poistení proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva

- platný občiansky preukaz

- starý poľovný lístok

- poplatok za vydanie, resp. predĺženie poľovného lístka - Určenie poplatkov za vydanie PL.pdf

- vyplnené tlačivá SPZ, týkajúce sa členského, poistného za poistenie zodpovednosti a úrazového poistenia (tlačivá sa zobrazia po kliknutí na nasledovný odkaz)

 


Žiadosť o vydanie PL-občan SR.pdf

Žiadosť o vydanie PL-cudzinec.pdf

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.docx

Oboznámenie so spracovaním osobných údajov.rtf