Obvodná poľovnícka komora Prievidza (ďalej len OPK Prievidza), ako organizačná zložka Slovenskej poľovníckej komory bola zriadená zo zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve.

       OPK Prievidza pôsobí v územnom obvode Okresného úradu Prievidza, pozemkového a lesného odboru a združuje základné organizačné zložky Slovenskej poľovníckej komory, ktorými sú užívatelia poľovných revírov v obvode jej pôsobnosti a základné organizačné zložky, ktoré nie sú užívateľmi poľovných revírov, ale v obvode jej pôsobnosti majú sídlo ako fyzické osoby – členovia SPK s trvalým pobytom v okrese Prievidza.

       Orgánmi OPK sú:

  • konferencia
  • predstavenstvo
  • predseda
  • obvodná dozorná rada
  • obvodná disciplinárna komisia
     
       V zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. komora plní úlohy na úseku poľovníctva, ktoré jej vyplývajú zo zákona a zo stanov komory; dbá pritom na to, aby boli zachované historické hodnoty a tradície poľovníctva, najmä
 

a) vykonáva skúšky uchádzačov o poľovný lístok,

 

b) menuje prednášateľov a skúšobných komisárov pre skúšky z poľovníctva,

 

c) organizuje odbornú prípravu na poľovnícke skúšky,

 

d) vydáva poľovné lístky, predlžuje platnosť poľovných lístkov a odníma ich,

 

e) organizuje streleckú prípravu uchádzačov o poľovný lístok, praktické skúšky zo strelectva a organizuje kontrolné streľby členov komory,

 

f) organizuje poľovnícku kynológiu a sokoliarstvo a kontroluje dodržiavanie predpisov na tomto úseku,

 

g) organizuje a vykonáva chovateľské prehliadky, organizuje odbornú prípravu členov hodnotiteľských komisií,

 

h) spolupracuje so štátnymi orgánmi pri príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku poľovníctva,

 

i) spolupracuje s ministerstvom pri plnení úloh na úseku poľovníctva, najmä pri návrhoch koncepcií rozvoja poľovníctva, návrhoch zloženia poradných orgánov ministerstva,

 

j) napomáha pri spracovaní prvotných štatistických údajov a evidencií na úseku poľovníctva,

 

k) v spolupráci s ministerstvom zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných poľovníckych, kynologických, sokoliarskych a iných organizáciách, ktoré vyvíjajú činnosť súvisiacu s poľovníctvom,

 

l) zabezpečuje plnenie ďalších úloh, ktorými ju môže poveriť ministerstvo alebo ktoré vyplývajú z jej stanov,

 

m) rieši disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov prostredníctvom disciplinárnej komisie.