Predseda / vedúci kancelárie OPK Prievidza

Mgr. Eduard TATAY

 

     V zmysle § 21 stanov SPK, je predseda štatutárnym zástupcom OPK, podpisuje v mene OPK všetky písomnosti, zastupuje OPK navonok a riadi činnosť predstavenstva.

     Predsedu zastupuje počas jeho neprítomnosti podpredseda, v rozsahu poverenia predsedom alebo poverenia predstavenstva.